27 Eylül 2013 Cuma

Patent Alma Süreci ve Önemi


Bu yazımızda bankalar için oldukça önemli olan patent hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Patent hakkı, sınırlı bir süre ve yer için üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını veya kullanılmasını engelleme yoluyla sahibine tanınan tekel haklarıdır. Bu hakları gösteren belgeye de patent denir. Patent hakkında koruma süresi başvuru tarihi itibariyle başlar ve 20 yıla kadar sürebilir. Ülkemizde patent korumasında incelemesiz ve incelemeli olmak üzere iki sistem mevcuttur. İncelemeli patent sisteminde, araştırma raporundan sonra inceleme raporu düzenlenirken, incelemesiz patent sisteminde ise sadece araştırma raporu düzenlenmektedir.
Kriterler
·         Yenilik: Buluşun dünya çapında daha önce var olmaması yani tekniğinin bilinen durumuna dahil olmaması anlamına gelir. Tekniğin bilinen durumu ise patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde erişilebilir her türlü bilgi anlamına gelmektedir.
·         Buluş Basamağı: Buluşun, ilgili olduğu teknik alanda uzman bir kişi tarafından tekniğin bilinen durumundan kolaylıkla çıkarılamayacak nitelikte olması anlamına gelir.
·         Uygulanabilirlik: Buluşun sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir, uygulanabilir veya kullanılabilir nitelikte olması anlamına gelir.
Özellikleri
·         Her patent, sadece başvuru yapılan ülkede koruma sağlar. Başka ülkelerde de koruma isteniyorsa koruma istenen ülkelere de başvuru yapılması gerekmektedir.
·         Patent isteme hakkı, buluşu yapana ve onun haleflerine ait olup başkalarına devri mümkündür.
·         Patent almak için başvuru yapan kişi 12 ay içinde Paris Sözleşmesi’ne taraf ülkelerden birine başvuru yapabilir. Süreç sonunda patent alma hakkı kazanılırsa, patent süresi başvurunun yapıldığı ilk tarihten itibaren başlar. Örneğin Türkiye’de 01.01.2014 tarihinde patent başvurusu yapan bir kişi, 11 ay sonra Paris Sözleşmesi’ne tabi bir ülkede de başvuru yapar ve patent alma hakkı kazanırsa, iki ülkede de koruma süresi 01.01.2014’ten itibaren başlar.
Patent Alma Süreci
Bir buluş ortaya çıkarmak, bunun için patent almak ve nihayetinde buluşu ticarileştirmek, zaman ve para gerektiren zorlu süreçlerdir. Bu yüzden buluşun yeni ve uygulanabilir olduğundan emin olmak için ciddi bir ön araştırma yapılması gerekmektedir. Zira birçok patent başvurusu yeni olmadığından patent sürecinde belge alamamakta ya da mahkemelerde dava konusu haline gelmektedir. Ön araştırma için Türkiye Patent Enstitüsü’nün (TPE) online sistemi makul bir ücret karşılığında kullanılabilmektedir. Başvuru için gerekli unsurlar şu şekildedir:
 
Başvuru Formu; Patent başvurusu için TPE-P-101 no’lu form doldurulmalıdır. Başvuru formunun güncel haline htpp://www.tpe.gov.tr/portal/default2.jsp?sayfa=131 adresinden ulaşmak mümkündür.
 
Başvuru Ücreti;  Başvuru için başvurunun türüne göre 27 TL ile 158 TL arasında ücret alınır.
Tarifname; Tarifname buluşun tüm detayıyla anlatıldığı kısımdır. Tarifname, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte hiçbir şey gizlenmeden ayrıntılı ve açık olmalıdır. Tarifnamenin en başına “TARİFNAME”, bunun altına da “Buluş Başlığı” yazılmalıdır. Burada belirtilen buluş başlığı, başvuru formu ve özet sayfasındaki başlıkla aynı olmalıdır.
 
İstemler; İstemler, buluşun koruma talep edilen, yeni olduğu iddia edilen teknik özelliklerinin belirtildiği kısımdır. Diğer bir ifadeyle koruma kapsamı istemlerle belirlenir ve korunması istenen teknik özellikler istemlere yazılmalıdır. İstemlere yazılmayan özellikler koruma kapsamına alınmaz. İstemler sayfasının başına sadece “İSTEMLER” yazılmalıdır.
Özet; Buluşla ilgili genel teknik bilgi verilen kısımdır ve tercihen 50-100 kelimeden oluşmalıdır. Özetin en başına “ÖZET”, bunun altına da “Buluş Başlığı” yazılmalıdır.
 
Bu unsurları barındıran başvuru formu TPE’ye gönderilir, TPE’de önce uzman kişiler tarafından şekli bir inceleme yapılır. Eğer istenilen formatta bir başvuru formuysa onaylanır ve başvuru yapanın talebi doğrultusunda detaylı bir araştırma raporu hazırlanır. (Buluş sahibine araştırma talebinde bulunması için maksimum 15 aylık bir süre tanınır.) Bu araştırma raporu ürünün patentlenebilir olduğuna karar vermek için ilk aşamadır. Buluş sahibi başvuru formunda bulunan tarifname üzerinde değişiklik yapacağını ya da eski hali ile başvurusuna devam edeceğini yazılı olarak açıklar. Başvurusuna devam etme kararı alırsa, araştırma raporunun hazırlanmasından sonraki 3 ay içerisinde incelemeli ya da incelemesiz patent sistemlerinden birini tercih ettiğini TPE-P-116 formu ile Enstitüye bildirir. Bu aşamada 6 ay içinde üçüncü kişiler bu patent talebine itiraz edebilir ve değerlendirme sürecinde bu itiraz da dikkate alınarak inceleme raporu hazırlanır. İnceleme Raporu ürünün patentlenebilir olup olmadığına karar vermek için son aşamadır. Bu rapordan sonra, patent talebinde bulunan kişiye olumlu ya da olumsuz bir karar yazısı gönderilir. Karar yazısı olumlu ise patent alınmış olur ve koruma süresi başlar, olumsuz olması durumunda, buluş sahibine ürün üzerinde değişiklik yapıp tekrar sunabilmesi için 6 ay süre verilmektedir.

Sonuçta;


·         Patent almak uzun ve zorlu bir süreç gibi gözükse de çok önemli avantajları vardır. Zira patent sahibi icat edilen ya da geliştirilen ürünün kullanım, üretim ve satım haklarını 20 seneye kadar tekelinde bulundurur.

·         Bu süre içerisinde ürünü kullanmak isteyenler, patent sahibinin onayını almak zorundadır. Patent sahibi isterse ücret karşılığında haklarını başkalarıyla paylaşabilir.

·         Patent almak emek harcayarak icat edilen ya da geliştirilen ürünün özlük haklarını buluş yapan kişiye vererek, yeni ürünlerin geliştirilmesini teşvik etmektedir. Ürün geliştirme birimi olarak çıkaracağımız bütün önemli ürünleri, çıkarmadan önce patent başvurusunda bulunarak koruma altına almamız gerekmektedir. Zira geliştirdiğimiz bir ürüne bizden önce başka bir banka patent talebinde bulunursa, patenti almak çok zorlaşır. Ancak uzun davalar sonunda patent hakkı temin edilebilir, bu da maddi ve manevi yönden büyük kayıplara yol açabilir.

·         Patent alma işleminde en önemli külfet, sürecin uzun sürmesi gibi gözükmektedir. Bu süreçte ciddi bir maddi külfet bulunmamasına karşın yapılan araştırmalar ve hazırlanan raporlar için ciddi bir emek ve zaman harcanması gerekmektedir.

·         Emek gerektiren ve zorlu bir süreç olsa da alınan patentin koruma haklarının uzun süreler olması ve tüm kullanım haklarını barındırması açısından, harcanan emeklerin boşa gitmeyeceği düşünülmektedir. Ayrıca patent başvurusu yapmadan önce mevcut patentler detaylı bir şekilde araştırılarak, yapılan başvuruda olumlu sonuç alma ihtimali artırılabilir. Böylece harcanan zaman boşa gitmemiş olur.


Hazırlayan: Burak Yungucu

22 Eylül 2013 Pazar

Ülkemizde Turizm Kredileri

Dünya çapında uluslararası gelen turist sayısına göre ülkemiz 6. Sırada yer almaktadır. Ülkemizin bu sıraya gelmesinde devlet teşviklerinin ve bankalarda uygulamaya konan turizm paket kullandırımlarının önemi büyüktür.

Turizme Yönelik Destek ve Teşvikler

Turizme dair 1982 yılında yürürlüğe giren, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, turizm sektörünün ülke gündeminde kalmasına, konaklama, yeme-içme-eğlence gibi alanları kapsayan sektörel gelişime katkı sağlamaktadır. Bu Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ülkemize gelen turist sayısında yaklaşık 22 kat, turizm gelirlerinde ise yaklaşık 62 kat artış kaydedilmiştir. Turizm sektörüne yönelik olarak çeşitli teşvik ve destekler bulunmaktadır. Bu teşvik ve destekleri aşağıdaki şekilde gruplandırmak mümkündür:

1.      KOSGEB Kapsamında Sağlanan Destek ve Hizmetler,

2.      Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında Uygulanan Teşvik ve Destekler,

3.      2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Sağlanan Teşvikler,

4.      1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Muafiyetler,

5.      Türkiye İhracat Kredi Bankası (EXIMBANK) Tarafından Sağlanan Kredi İmkanları,

6.      Yabancı Sermaye Yatırımlarının Teşviki,

Türk Eximbank Turizm Kredi Uygulaması

§  Turizm Kredisi

Ø TÜRSAB üyesi A grubu işletme belgesi sahibi acentalarına,

Ø Bakanlık tarafından tur operatörü niteliği olan A grubu belgeli seyehat acentalarına

Ø Ticari hava taşıma işletmeciliği yapmaya ilişkin T.C. Ulaştırma Bakanlığı işletme ruhsatı sahibi Türkiye’ye yurt dışından yolcu taşıyan Türkiye’de yerleşik özel havayolu firmalarına,

Ø Bakanlar Kurulu Kararı ile ihracatçı sayılan Bakanlıktan belgeli, asli fonksiyonu konaklama hizmeti vermek olan turizm işletmelerine

Kredi vadesi içerisinde gerçekleştirecekleri turizm hizmetlerinin finansmanına yönelik olarak, yurtdışından getirmeyi taahhüt ettikleri turizm hizmeti bedelleri karşılığında kullandırılır.

§  Krediye Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi (VRHİB) alınmış olması durumunda vergi resim ve harç istisnası uygulanır.

§  Bir firmanın kullanmakta olduğu, Turizm TL/Döviz kredilerinin anapara bakiyeleri toplamı $ 25 Milyon aşamaz.

§  Kredi vadesi maksimum 540 gündür.

Ziraat Bankası

Turizm ve turizm ile işbirliği içinde çalışan sektörlere yönelik hazırlanan Turizm Destek Paketi çerçevesinde sektörün yatırım kredileri desteklenirken, kısa, orta ve uzun vadeli işletme finansmanı kredisi de sağlanmaktadır

§  Esnek vade

§  Ödemesiz dönem

§  Sezon ödemeli İşletme Finansmanı Kredisi

§  Yeni yatırımlarınızı ve tesisinize yaptığınız yenilemeleri finanse eden azami 2 yıl ödemesiz 7 yıl vadeli yatırım kredileri

§  Konaklama tesisleri, seyahat acenteleri, tedarikçi firmalar ve ulaşım sektörüne hitap eden cazip kredi seçenekleri

Halkbank

§  Turizm Sektörü'ne Özel

Turizm faaliyetiyle iştigal eden tüm konaklama tesisleri, Turizm Belgeli veya belediye işletme belgeli turistik restoranlar, seyahat acenteleri, yat turizmi ile uğraşanlar ve turizm sektörüne hizmet ve ürün satışı yapan tedarikçi işletmeler için;

Ø Her yıl azami 9 ay ödemesiz dönem

Ø Aylık eşit taksitli ya da dönemsel taksitli

§  Konaklama Tesisleri ve Turistik Restoranlar Tadilat ve Yenileme

Ø Konaklama tesisleri ile restoran işletmelerine yenileme, ekipman ve tefriş malzemesi alımı amacıyla 60 ay vadeye kadar TL kredi;

Ø Tamir-bakım ve sezon öncesi diğer işletme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ise azami 24 ay vadeli TL kredi

Ø Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi (VRHİB) veya Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) kapsamında olması halinde döviz olarak da kullanılabilmektedir.

Ø Azami 2 yıl ödemesiz dönemli toplam 7 yıl vadeli

§  Seyahat Acenteleri, Turizm Tedarikçileri ve Yat İşletmeleri

Ø Azami 24 ay vadeli TL kredi

Ø  Kredinin Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi (VRHİB) veya Yatırım Teşvik Belgesi (YTB)  kapsamında olması halinde döviz kredisi

§  Kalkınma Bankası (TKB) Turizm Kredisi

İşletmelerin komple yeni yatırım, yenileme, modernizasyon, renevasyon, sınıf yükseltme ve enerji verimliliği yatırımları ile işletme ihtiyaçlarını finanse etme amacıyla Kalkınma Bankası’nın sağlamış olduğu kaynakla;

Ø Yatırım kredilerinde azami 1 yıl, işletme kredilerinde azami 6 ay ödemesiz dönemli azami tutarı 3 milyon TL’ye kadar kredi imkanı sunuluyor.

 

§  FKA Enerji Verimliliği Kredisi

Turizm alanında faaliyet gösteren KOBİ’ler için enerji giderlerinin azaltılmasına yönelik kullandırılacak tüm yatırım kredileri;

Ø Üst limit 2 Milyon Euro,

Ø Vade azami 2 yıl ödemesiz dönem toplam 7 yıl

Yapı Kredi

§  Ödemesi Kolay Turizm Kredisi

Turizm sektöründe faaliyet gösteren ve geliri sezonsal olarak değişen işletmelerin yatırım ihtiyaçlarını, nakit akışlarına paralel bir ödeme planı ile karşılamak amacıyla;

Ø Her yıl en az 4 taksit ödemesi olacak şekilde, yılda 8 aya kadar ödemesiz dönem.

Ø Vade 36 aya kadar.

§  Sezona Hazırlık Kredisi

Turizm sektöründe faaliyet gösteren otel, pansiyon, acente vb. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin turizm sezonu öncesi yenileme ve diğer finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla;

Ø Ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir eşit taksitler halinde veya 6 aya kadar ödemesiz dönem

Ø Vade 36 aya kadar.

 

Deniz Bank

§  Turizm İşletmeleri Kredisi
Turizm sektöründe faaliyet gösteren ve geliri sezonsal olarak değişen işletmelerin (cafeler, restoranlar, mağazalar, acenteler vb…) turizm sezonuna hazırlandıkları dönemlerde ihtiyaçlarını karşılamak için;

Ø  36 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

Ø  TL ya da DEK

Ø  Sektörün sezonsallığı göz önünde bulundurularak, yıl içinde nakit akışının durgun olduğu zamanlarda  7 aya kadar ödemesiz dönem ve esnek ödeme planı opsiyonu bulunmaktadır.

Ø  İşyerim Paket Sigortası ile işletmelerin birçok riskleri tek bir poliçe içerisinde teminat altına alınmaktadır.

Ø  Dövizli POS (Multicurrency) hizmeti ile Üye İşyerlerine, yurtdışı kart sahiplerinin yaptığı alışverişlerde TL’nin yanısıra USD, EUR, GBP ve JPY ile ödeme yapma hizmeti sunulmaktadır.

§  Otel Kredisi
Otel, Motel, Butik Otel, Pansiyon ve Konaklama Tesislerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere;

Ø  84 aya kadar vade

Ø  Esnek geri ödeme planları ya da 7 aya kadar ödemesiz dönem

§  Tedarikçi Kredisi
Turizmcilere mal ve hizmet temin eden işletmelerin sermaye, mal ve hizmet alımları, vade finansmanı konularındaki kredi ihtiyaçlarına yönelik;

Ø  36 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

Ø  TL ya da DEK

Ø  3 ayda bir geri ödeme ve 7 aya kadar ödemesiz dönem

§  Yat/Tekne Yatırım Kredisi:
Yat/Tekne işletmeciliği yapan Turizmcilerin yeni Yat/Tekne alımları ile büyütme amaçlı finansman sağlamak amacıyla;

Ø  60 aya kadar vade

Ø  TL ya da DEK

Ø  Esnek geri ödeme planları ya da 7 aya kadar ödemesiz dönem

§  Turizm Yatırım Kredisi:
*Söz konusu kredide yatırımın asgari % 80’lik kısmının faturalandırılması şartı aranacaktır.

Ø  84 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

Ø  TL ya da DEK

Ø  İlk yıl sadece faiz ödemeli diğer yıllar anapara + faiz ödemeli, esnek  ve balon geri ödeme planları ya da  7 aya kadar ödemesiz dönem

§  Turizm İşyeri ve Taşıt Kredileri:
Turizm Bölgelerinde faaliyet gösteren ve Turizm sektörüne tedarik sağlayan, geliri Turizme dayalı işletmelerin işyeri ve taşıt alımlarının finansmanında;

Ø  İşyeri kredilerinde maksimum vade 120 ay, Taşıt Kredilerinde ise maksimum 60 ay olarak uygulanmaktadır.

Ø  Esnek geri ödeme planları ve 7 aya kadar ödemesiz dönem

Garanti Bankası

§  Turizm Destek Kredisi

Ø  60 ay vade

Ø  TL ya da DEK

Ø  Her yıl nakit akışının olduğu 3 ay boyunca kredi ödemesi yaparken, nakit akışının olmadığı diğer 9 ayda herhangi bir ödeme yapılmayabilir.

§  İşyeri Kredileri

Ø  96 aya varan vadelerle,

Ø  TL ya da DEK kullandırım  

§  KOBİ İhtiyaç Kredileri (TL / Döviz)

Ø  60 aya varan vadelerle makine, işyeri yenileme ve teknoloji geliştirme kredilerinden yararlanabilirsiniz.

İş Bankası

§  Turizm İşletme Kredisi

Turizm sezonuna hazırlanılan dönemdeki finansal ihtiyaçlarını karşılamak için,

Ø  Azami 12 ay vadeli

Ø  TL ve Döviz olarak

Ø  3 ayda veya 6 ayda bir faiz ve vade sonu anapara ödemeli

§  Turizm Sektörü Yatırım Kredisi

Firmalar, Turizm Sektörüne yapacakları yatırımların finansmanı amacıyla,

Ø  İlk 1 yılı anapara ödemesiz olmak üzere toplamda azami 5 yıl vadeli


ABank

Abank en uzun vade 60 ay olmak üzere aşağıdaki Turizm kredi türlerini kullandırtmaktadır.

Ø  Tedarikçi Kredisi ( Turizm sektörüne mal veya hizmet temin edenler için) ,

Ø  Turizm Yatırım Kredisi ( Yeni sezonda yeni yatırımlarla işini büyütmek isteyen firmalar için) ,

Ø  Sezona Hazırlık Kredisi ( Yeni turizm sezonuna tadilat ve düzenlemeler yaparak daha kaliteli hizmet vermek isteyen firmalar için) ve
Yat / Tekne Yatırım Kredisi ( Yeni sezon için yeni yat veya tekne almak isteyen girişimciler için)

Hazırlayan: Rukiye Üke

Çok Para Birimli Hesap

Garanti Bankasının ürünü olan çok para birikimli hesap TL-USD-EUR para birimleri arasında faiz kaybı olmadan istenilen sayıda ve tercih edilen para birimine geçme şansı veren mevduat hesabıdır. Bu ürün Anadolu Bankası’nda da Zap Hesap adı altında işlem görmektedir.

Aralarında farklar olsa dahi genel olarak işleyiş şekilleri aynıdır. Garanti Bankasında 100.000TL ve karşılığı olan dövizler alt limit olarak belirlenmiş ve minimum 32 gün, maksimum 60 gün vadeli olmak şartıyla kullanılabilmektedir. Anadolu Bankasında ise 100.000TL / 75.000 USD / 50.000 EUR alt limit ile oluşturulabilmekte ve en az 45 gün vade şartı vardır. Hem Anadolu Bankasında hem de Garanti Bankasında Türk Lirası, Dolar ve Euro para birimlerinden sadece biri üzerinden açılabilmektedir ve değişim yapılması planlanan para birimleri ve faiz oranları açılışta bildirilmektedir. Hesap açılışından sonraki para birimi değişimi işlemlerinde miktar önemli değildir. Talep doğrultusunda hesaptaki bütün bakiye veya bir kısmı ile değişim işlemi yapılabilmektedir. Para birimleri arasındaki geçişlerde faiz oranlarında bir değişiklik söz konusu değildir, hesap açılışında belirlenen faiz oranlarında işlem görmeye devam eder. Faiz tahakkuku günlük olarak uygulanmaktadır.  Örnek vermek gerekirse; 120.000 TL ve yüzde 5 faizle açılan bir hesap söz konusu olduğunda, hesaptaki miktarın 20.000TL si veya tamamı dolar veya belirlenen diğer döviz cinslerinden birine dönüşümünde, meblağ aynı faiz oranında işlem görmeye devam edebilmektedir.

Bu hesap türünde amaç müşteri faiz kazancı sağlanırken, kurlardaki değişmelerden de getiri sağlamaktır. Ayrıca vade sonuna kadar para çekimi yapılamamaktadır. Müşteri, vade süresinde hesap içerisinde istediği sayıda ve miktarda döviz değişimi yapabilmektedir. Vade bitmeden hesaptan çekim yapıldığında ceza kesilmektedir. Garanti Bankasının uygulamasına göre hesabın açılışında mevduat tutarının belli bir yüzdesi üzerinden sözleşme sonunda (vade sonunda) geri ödenmek şartıyla komisyon alınmaktadır. Vade bitmeden çekim yapılmaması durumunda sözleşme sonunda açılışta alınan komisyonun açılış faiz oranı üzerinden faiz tahakkuk ettirilmiş hali müşteriye iade edilmektedir. Ceza olarak kesilmesi halinde ise açılış komisyonu üzerine faiz yansıtılmamaktadır ve açılış komisyonu iadesi yapılmamaktadır. Hesap temdit etmemekte ve otomatik olarak kapanmaktadır.

Hazırlayan: A.kahhar Ahmet

Filantropi (Bağışçılık), Sanat ve Miras Danışmanlığı


Araştırmamızda ekonominin durgun zamanlarında risk alarak yatırım yapan ama dalgalı zamanlarda çekingen olan müşterilere destek amaçlı hizmet veren özel bankacılık hizmetleri ele alınmaktadır. Bu araştırmamızda aslında köklü bir tarihe sahip ama uzun süre kullanılmamış ve tekrardan gündemde olan Sanat Danışmanlığı, Filantropi(Bağışçılık) ve Miras Danışmanlığı hizmetleri hakkında bilgi verilmektedir.

Sanat Danışmanlığı sektörüne giren Yapı Kredi verilerine göre bu sektöre olan talep her sene yüzde 200 oranında artış göstermektedir. Sanat Danışmanlığı kapsamında;

- Doğru eserlerin alınması, nitelikli ve getirisi yüksek koleksiyon oluşturulması

- Sahip olunan koleksiyonun nasıl korunacağı, yıpranan eserlerin nasıl onarılacağı

- Koleksiyon değerini arttırmak için eklenmesi ya da elden çıkarılması gereken eserler

 gibi birçok detaylı hizmet bulunmaktadır.

 
Filantropi ise kısaca bağışçılık anlamına gelmektedir. Bağış yapmak isteyen ama nereye yapılacağını bilmeyen ve yaptığı bağışın doğru yerlere ulaşıp ulaşmadığını öğrenmek isteyen müşterilerin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir hizmettir. Bu hizmetin benzeri Osmanlı İmparatorluğunda 600 yıl boyunca Vakıflar aracılığıyla yürütülmüş, günümüzde ise Bill Gates ve George Soros gibi milyarderler tarafından tekrar gündeme gelmiştir.

Bu hizmet kapsamında;

-          Müşterilerin etkili bir bağış planı geliştirmelerine yardımcı olmak
-          Geliştirilen planlar sonucunda bağışların ve desteğin sonuçlarının takibi
-          Bağışçılık ve vergi konusunda vergi danışmanlığı
-          Vakıf kurmanın bütün hukuki boyutları, Mirasın bağışlanması ve vakfedilmesi ile ilgili hukuki destek gibi hizmetlerdir.

Filantropi, ülkemizde özel bankacılık yapan 9 bankadan sadece Yapı Kredi ve TEB tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Diğer bankalar özel bankacılıkta gelir odaklı kaynaklara önem verirken, bu iki banka Filantropi sayesinde müşteri ile banka arasında bağlılığı artırmayı amaçlamaktadırlar. Müşteriler yapacağı yardımları banka aracılığıyla yapıp, bunların ulaştığı yerleri takip edebilir ve isteğe bağlı olarak da kendi kimliğini de gizleyebilmektedirler.

Dünya genelinde gündemde olan bir hizmet olan miras danışmanlığı, Yapı Kredi aracılığıyla ülkemizde de uygulamaya geçmiştir. Miras danışmanlığı kapsamında müşterilere miras planlaması, mirasçıların hakları, vasiyetname yazımı, veraset intikal vergisi, birikimlerimizin vakfedilmesi, vakıf kurma hizmetleri gibi hizmetler verilebilmektedir. Müşterilerimizi anlaşmalı olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve akademisyenlerle bir araya getirilerek sorunlarına çözüm bulunabilmektedir.

Hazırlayan: A.kahhar Ahmet