29 Mart 2013 Cuma

Kapsamlı Bir Mali (Finansal) Analiz Vaka Çalışması: XYZ Gaz A.Ş.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası içinde bankalar ve diğer finansal kurumlar dışında yapılan analiz sonucunda XYZ Gaz A.Ş. firmasının mali verilerinin değerlendirilmesi konusunda karar verilmiştir. Buna göre İMKB nin ilgili sitesinden alınan mali veriler ve dipnot açıklamalarına göre açıklamalar aşağıdaki gibidir:

1.      ABC Topluluğu'nun, enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk ve en büyük şirketi XYZ Gaz, 19XY yılında kuruldu. XYZ Gaz halen likit petrol gazının (LPG) temini, stoklanması, dolumu ve tüplügaz, dökmegaz ve otogaz olarak dağıtımı konusunda faaliyetine devam etmektedir. Bugün XYZ Gaz, LPG sektöründe faaliyet gösteren halka açık ilk ve tek şirket olarak görünmektedir. 2000 li yıllara girildiğinde işletme, Gaz Aletleri A.Ş. ile yaptığı birleşme sonucu esas faaliyet konusunu destekleyen LPG’nin tüketicinin kullanımına sunulması için gerekli LPG tüp, LPG tank, regülatör ve yardımcı malzemelerin üretilmesi faaliyetine başlamıştır. Şirket yukarıda bahsedilen faaliyet konularının dışında LPG gemilerine sahip olup, diğer LPG kuruluşları adına da taşıma yapmaktadır. 

2.      XYZ Gaz işletmesinin ortaklık yapısı aşağıda gösterilmektedir. Buna göre işletmenin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL, çıkarılmış nominal sermayesi 238.757.446 TL’dir. Şirketin hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem görmekte olup, sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

XYZ GAZ A.Ş. SERMAYE YAPISI VE HİSSE DAĞILIMI
UNVANI
HİSSE TUTARI (TL)
HİSSE ORANI (%)
ABC Holding A.Ş.
101.994.148,54
40,68
KNM Pet. Dev. Co.
61.458.516,27
24,52
Diğerleri
87.242.653,10
34,80
TOPLAM
250.695.317,91
100,00


3.      Bir Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. XYZ Gaz’ın mali verilerini denetlemiştir. 4 Nisan 2012 tarihinde tamamlanan denetim raporuna göre, işletmenin açıkladığı finansal raporların Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları kapsamında doğru ve dürüst bir biçimde yansıttığı ifade edilmektedir.

4.      İşletmenin bilanço verileri aşağıdaki gibi özetlenmektedir.

BİLANÇO (TL)
31.12.2011
31.12.2010
Değişim
Cari / Dönen Varlıklar
985.815.122
611.431.924
61%
Cari Olmayan / Duran Varlıklar
1.420.322.988
980.080.489
45%
Kısa Vadeli Yükümlülükler
460.618.390
443.927.926
4%
Uzun Vadeli Yükümlülükler
607.042.159
193.099.178
214%
ÖZSERMAYE
1.305.785.532
926.242.719
41%


Buna göre özellikle uzun vadeli yükümlülüklerde ciddi bir artış göze çarpmaktadır. Uzun vadeli yükümlülüklerdeki bu farka dikkat ettiğimizde 400 milyon TL seviyesinde olduğu ve bu rakama benzer bir artışın da duran varlıklarda yaşandığı anlaşılmaktadır. Bu durumda işletmenin uzun vadeli borçlanarak veya öz kaynak arttırarak duran varlık yatırımı yaptığı ve bunun olumlu olduğunu ifade edebiliriz. Ayrıca işletmenin geçen yıla göre bu yıl içerisinde uzun vadeli finansal borç bulduğu görülmektedir. Bu da işletmenin kredibilitesi açısından pozitif sayılabilecek bir faktördür. Aynı verilerden kısa vadeli yükümlülüklerin fazla değişmediği fakat dönen varlıklar da önemli bir artışın yaşandığı görülmektedir. Bu artışın da özellikle hazır değerlerden ileri geldiği anlaşılmaktadır. Hazır değerler ile ilgili bilgi ileride verilecektir.

5.      İşletmenin hazır değerlerine bakıldığında aşağıdaki tablo ile karşılaşılmaktadır.


31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
Kasa
362.804
250.233
Vadesiz mevduatlar
17.762.586
42.726.087
Vadeli mevduatlar
627.903.055
30.911.088
Repo
5.639.720
75.814
Bloke hesaplar
149.731
1.380.388
Kredi kartı alacakları
3.750.986
61.156

655.568.882
75.404.766


Bloke hesaplar, XYZ Gaz BV tarafından arazi ve arsa alımı için alınan teminat mektuplarına ilişkin tutarlar ve XYZ Gaz BV’nin petrol temini için yapılan anlaşmalara ilişkin olarak bloke edilen tutarlardan oluşmaktadır. Her ne kadar önemsiz görünse de bu açıklamanın yapılması gerekmektedir. Bunu dışında vadeli mevduatlarda ciddi bir artış görülmektedir. İşletme nakit fazlasını bu yolla değerlendirmekte olup, esas faaliyet konusuna dahil etmediği veya edemediği için bu olumsuz bir nokta olarak değerlendirilebilir.

6.      İşletmenin kısa vadeli menkul kıymetlerine bakıldığında aşağıdaki tablo ile karşılaşılmaktadır. Buna göre işletmenin kısa vadeli devlet tahvili (vadeleri 1 yıl içinde gelecek devlet tahvilleri) miktarında azalış olduğu göze çarpmaktadır. Bunun sebebi işletmenin yeni devlet tahvili yatırımına girmemesi (faiz oranlarının düşmesinden dolayı) olabilir.


31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
 Yatırım fonları
3.525.956
1.028.789
 Devlet tahvili
3.915.200
10.606.726
 Dövize endeksli gelir ortaklığı senedi
752.113
-

8.193.269
11.635.515


Menkul kıymet değerlemesi rayiç fiyata göre yapılmaktadır.

Ayarlama kayıtlarına geldiğimizde ise aşağıdaki tablo dahilinde bazı örnekler vermeye çalışabiliriz.


Erken ödeme
Tahakkuklar
Gider
Peşin ödenmiş giderler
Takakkuk etmiş gider
Gelir
Peşin kazanılmış gelir
Takakkuk etmiş gelir


Bir menkul kıymet için faiz ödemesinin 3 ayda bir olduğunu düşünür ve 3 ay sonunda elde edilecek faiz 300 olduğunu varsayalım. Buna göre 1 ay sonra (Aralık sonunda) yapılacak ayarlama kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

Tarih               Hesap                         Borç                            Alacak
31/12               Faiz Alacağı               100                            
                        Faiz Geliri                                                      100
28/02               Faiz Alacağı                                                   100
                        Kasa                           100

7.      Kısa vadeli ticari alacakları aşağıdaki tabloda gösterebiliriz. Buna göre işletmenin şüpheli alacaklar için ayırmış olduğu karşılık miktarı 1 yıl içerisinde azalmış ve yarıya düşmüştür. Bunun sebebi, geçmiş dönemden kalan bazı alacakların zarar olarak yazılması ve içinde bulunulan dönemde bu kalemin artmaması olarak gösterilebilir. 

TİCARİ ALACAKLAR
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
Ticari alacaklar
152.576.013
245.172.633
Alacak senetleri
34.816.880
99.639.139
Verilen depozito ve teminatlar
2.650.374
544.063
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)
(5.005.382)
(10.141.991)

185.037.885
335.213.844


Şüpheli ticari alacaklar için aşağıdaki gibi bir ayarlama kaydı yapılabilecektir.

Tarih               Hesap                                                 Borç                            Alacak
31/12               Şüpheli alacak gideri                          100                            
                        Şüpheli alacak karşılığı                                                          100

Eğer işletme şüpheli alacak karşılığı ayırmasa idi, toplam ticari alacakları ve dönem karı bu miktarda artacak fakat ilerleyen zamanlarda bu tutarlar tahsil edilemediğinde karlılığında ciddi düşüş görülebilecekti. Ayrıca işletmenin dönen varlıklarındaki artış cari oranına etkide bulunacak ve işletmenin karlılık oranları gereğiden fazla çıkacaktı. Bu hem işletmeye yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar ile işletmeye kredi vermeyi düşünen finansal kurumları hem de işletmenin geleceği ile ilgili karar alan yöneticileri yanlış karar almaya yöneltebilecekti.

8.      İşletmenin stokları ağırlıklı ortalama maliyet yöntemine göre maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin (piyasa değerinden satış giderlerinin düşülmesi yoluyla hesaplanan değer) düşük olanı ile değerlenmektedir. Maliyet, ilk madde ve malzeme, işçilik ve ilgili üretim safhasına uygun genel üretim giderlerini kapsamaktadır.


İşletmenin bu şekilde değerlenmiş stoklarına baktığımızda ise aşağıdaki tablo ile karşılaşmaktayız.


31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
İlk madde ve malzeme
18.097.767
19.116.459
Yarı mamüller
1.375.118
903.070
Mamüller
2.113.302
4.293.959
Ticari mallar
75.896.539
92.628.533
Diğer stoklar
-
881.973
Verilen sipariş avansları
16.522.615
13.510.925

114.005.341
131.334.919


Buna göre işletmenin stoklarında azalma olduğu bunun da genel olarak ticari mal stokundan ileri geldiği ifade edilebilir. Bunun sebebine geldiğimizde de daha düşük seviyeli stok politikası izlemiş olduğunu (stok maliyetlerini azaltmak için) tahmin edebiliriz.

9.      Maddi duran varlıklar, aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Buna göre bir çok kalemde görülen azalışın temel sebebi, söz konusu zaman zarfında büyük miktarda yeni maddi duran varlık yatırımı yapılmaması ve söz konusu dönemde ayrılan amortismanların değer düşüklüğüne sebep olmasıdır.

Maliyet Değeri
31.12.2011
31.12.2010
Artış
Arazi ve arsalar
14.419.197
14.032.714
3%
Yeraltı –yerüstü düzenleri
74.813.329
79.771.932
-6%
Binalar
77.723.010
101.533.080
-23%
Tesis, makina ve cihazlar
575.973.213
642.288.489
-10%
LPG tüpleri
868.661.412
850.688.827
2%
Deniz taşıtları
144.362.641
119.623.416
21%
Kara taşıtları
30.977.531
35.186.141
-12%
Demirbaşlar
41.673.752
87.162.098
-52%
Diğer maddi duran varlıklar
353.543
353.543
0%
Özel maliyetler
22.769.703
20.009.587
14%
Verilen avanslar
56.670
-

Yapılmakta olan yatırımlar
9.513.813
40.767.856
-77%
Toplam
1.861.297.814
1.991.417.683Aynı tablonun devam niteliğinde olan birilmiş amortismanlara baktığımızda da aşağıdaki tablo ile karşılaşılmaktadır. Buna göre, maddi duran varlıklar doğrusal amortisman metoduyla faydalı ömür esasına uygun bir şekilde amortismana tabi tutulmuştur. İşletme hızlandırılmış amortisman uygulasa idi, işletmenin finansal tablolarında karı azaltıcı yönde bir gelişim gösterecekti. Fakat muhasebenin tutarlılığı ilkesinden hareket ile geçmişte uygulanmış amortisman ilkelerinin aynen uygulanmaya devam edilmesi uygun görülmektedir.

Birikmiş Amortismanlar
31.12.2011
31.12.2010
Faydalı Ömür
Arazi ve arsalar
-
-
-
Yeraltı – yerüstü düzenleri
28.632.005
33.923.893
25-50 yıl
Binalar
34.488.963
34.264.122
25-50 yıl
Tesis, makina ve cihazlar
391.427.717
415.257.199
15 yıl
LPG tüpleri
688.557.562
683.003.650
10 yıl
Deniz taşıtları
116.993.513
115.883.516
20 yıl
Kara taşıtları
21.198.333
25.135.096
4 yıl
Demirbaşlar
29.492.411
52.436.202
6-8 yıl
Diğer maddi duran varlıklar
2.280
2.280
-
Özel maliyetler
15.813.732
12.786.799
-
Toplam
1.326.606.516
1.372.692.757Buna göre maddi duran varlıkların değeri 2010 sonunda 618.724.926 TL den 2011 sonunda 534.691.298 TL ye gerilemiştir.

10.  İşletmenin ticari borçları aşağıdaki gibi gösterilmektedir. Görüldüğü gibi işletmenin senetsiz ticari borçlarında artış görülmektedir. Bu aynı zamanda işletmenin piyasadan teminatsız borçlanabildiğini göstermektedir. Bunun yanında işletmenin önemsiz miktarda da olsa borç senetleri imzaladığını görmekteyiz.

Kısa Vadeli Ticari Borçlar
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
Senetsiz ticari borçlar
98.069.097
72.006.595
Borç senetleri
6.445
-
Alınan depozito ve teminatlar
25.763
7.943
Diğer ticari borçlar
43.672
1.086.280

98.144.977
73.100.818


Buna göre şubat ayı vadeli borç senetlerinin faiz gideri aşağıdaki gibi ayarlama kayıtları ile muhasebeleştirilmelidir.


Tarih               Hesap                         Borç                            Alacak
31/12               Faiz Gideri                 100                            
                        Faiz Borcu                                                     100
28/02               Faiz Borcu                  100
                        Kasa                                                               100

İşletme muhasebenin dönemsellik ilkesi dolayısı ile senet vadelerini beklemeden tahakkuk etmiş faiz giderini gelir tablosunda göstermektedir. Bu da her ne kadar işletmenin karlılığı üzerinde olumlu bir etki yaratmasa da ilerleyen zamanlarda senet vadesi geldiğinde oluşacak bir defaya mahsus büyük bir faiz giderinden de korumuş olacaktır.

11.  İşletmenin uzun vadeli finansal borçları aşağıda gösterilmektedir.

Uzun Vadeli Mali Borçlar
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
ABD Doları ABC Holding kredileri
491.960.000
-
ABD Doları Banka Kredileri
2.394.814
46.145.082
Euro banka kredileri
20.318.268
29.420.628
Toplam Mali Borçlar
514.628.082
75.565.710


Bu duruma göre işletmenin uzun vadeli finansal borçları ABC holdingten kullanılan krediler ile yükselmiştir. Bu kredilerin Libor + 1% faiz oranından kullanıldığı bilindiğine göre işletmenin ucuz uzun vadeli fon bulması konusunda sıkıntı çekmeyeceği anlaşılmaktadır. Kullanılan bu krediler ise genellikle hazır değerlerde tutulmakta ve ilerleyen dönemlerde kullanılmak üzere bekletilmektedir diyebiliriz.

İşletmenin uzun vadeli borçlarının vade dağılımına bakıldığında 2011 içerisinde ABC Holdingten kullanılan 2-3 yıl vadeli fonun önemli yer kapladığı görülmektedir. Bu da işletmenin gelecek 2-3 yıl içerisinde önemli bir nakit açığı içerisine girmeyeceği şeklinde yorumlanabilecektir.


31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
 1 – 2 yıl içerisinde ödenecekler
6.413.466
14.901.518
 2 – 3 yıl içerisinde ödenecekler
496.023.654
14.901.518
 3 – 4 yıl içerisinde ödenecekler
4.063.654
12.665.186
 4 – 5 yıl içerisinde ödenecekler
4.063.654
10.330.722
 5 yıl ve sonrasında ödenecekler
4.063.654
22.766.766
Toplam
740.321.834
221.710.953


Ayarlama kayıtları ile ilgili bir örnek aşağıda verilmiştir. Buna göre işletme ocak sonunda faiz ödemesi yapacaktır. Bunun için yıl sonunda aşağıdaki ayarlama kayıtları yapılmaktadır.

Tarih               Hesap                                     Borç                            Alacak
31/12               Mali Borç Faiz Gideri            100                            
                        Mali Borç Faiz Borcu                                                100
31/01               Mali Borç Faiz Borcu             100
                        Kasa                                                                          100

12.  İşletmenin özkaynakları aşağıda gösterilmektedir. Buna göre özkaynaklar 1 yılda %41 seviyesinde artış göstermiştir. Bu artış temelde, sermaye arttırımından, finansal varlıkların değerlemesi sonucun oluşan pozitif değer artışından ve kar yedeklerine yapılan yatırımdan kaynaklanmaktadır. Fakat tüm bunların yanında karda oluşan %395 artış da gözden kaçırılmamalıdır.

BİLANÇO (TL)
31.12.2011
31.12.2010
Artış
ÖZSERMAYE
1.305.785.532
926.242.719
41%
Sermaye
238.757.446
217.052.223
10%
Sermaye Yedekleri
301.181.245
269.809.191
12%
    Hisse Senedi İhraç Primleri
-
-
0%
    Hisse Senedi İptal Karları
-
-
0%
    Yeniden Değerleme Fonu
-
-
0%
    Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu
110.721.164
76.987.427
44%
    Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları
190.460.081
192.821.764
-1%
Kar Yedekleri
220.122.182
168.488.773
31%
    Yasal Yedekler
26.659.302
22.972.788
16%
    Statü Yedekleri
-
-
0%
    Olağanüstü Yedekler
192.529.678
147.080.400
31%
    Özel Yedekler
1.490.261
2.205.061
-32%
    Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazançları
-
-
0%
    Yabancı Para Çevrim Farkları
(557.059)
(3.769.476)
-85%
Net Dönem Zararı (-) / Karı
357.069.811
90.297.716
295%
Geçmiş Yıllar Karları
196.574.848
180.594.816
9%
TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER
2.406.138.110
1.591.512.413
51%


13.  İşletmenin satışları aşağıda gösterilmektedir. Buna göre, satışlarda %15 artış yaşanmıştır.


31.12.2011
31.12.2010
Artış
Satış Gelirleri (net)
2.594.312.106
2.262.816.378
15%


14.  Satılan malın maliyetinin değişimi aşağıda gösterilmektedir. Buna göre işletmenin maliyetlerinde %10 a yakın bir artış gerçekleşmiştir. Özellikle satış gelirlerinde gerçekleşen %15 artışa karşın SMM de gerçekleşen %10 artış işletmenin karlılığında olumlu etki yaratmıştır.


31.12.2011
31.12.2010
Artış
Satışların Maliyeti (-)
(2.207.442.574)
(1.998.275.642)
10%


15.  Faaliyet giderleri, işletmenin belirli bir dönemdeki esas faaliyet konusu ile ilgili olarak ortaya çıkan ve üretim (dolayısıyla satışların) maliyetine yüklenmeyen mal ve hizmet tüketimlerini oluşturur. Bunlara, pazarlama ve satış giderleri, genel yönetim giderleri ve ar-ge giderleri örnek verilebilir. Pazarlama ve satış giderleri işletmenin ürünlerini tüketicilere sunma noktasında yapmış olduğu her türlü faaliyet sonucu oluşan giderler, ar-ge giderleri işletmenin ürün geliştirme esnasında yaptığı araştırmalar, deneyler ve buna benzer gelişmelere harcadığı giderler ve genel yönetim giderleri yönetim kademesinde ve üretimle diğer ilgili olmayan ve yukarıdaki faaliyetlere dahil olmayan her türlü olayın yarattığı gider olarak tanımlanabilir. İşletmenin söz konusun giderleri aşağıda belirtilmiştir.


1 Ocak- 31 Aralık 2011
Araştırma ve geliştirme giderleri
2.174.151
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
120.517.211
Genel yönetim giderleri
87.416.069
Toplam
210.107.431


16.  İşletmenin finansman gelir ve giderlerinde aşağıdaki gibi bir değişim yaşanmıştır. Görüldüğü gibi işletmenin finansal borçlarında yaşanan artış işletme üzerinde faiz yükü yaratmış bu da önemli ölçüde finansman gideri oluşmasına sebep olmuştur.


31.12.2011
31.12.2010
Artış 
Finansman Gelirleri / (Giderleri)
(81.777.624)
10.167.050
-904%


İşletme özellikle uzun vadede almış olduğu mali borçların kısa vadeye düşen faiz ödemelerini yapmaktadır. Fakat işletme bunları henüz tam anlamıyla yatırıma dönüştürememiş ve hazır değerlerinde özellikle vadeli mevduatında tutmaya başlamıştır.

Vadeli Mevduatlar
31.12.2011
31.12.2010

Minimum
Maksimum
Minimum
Maksimum
TL
%14,03
%18,75
%12,44
%15,10
ABD Doları
 %4,55
%4,55
%4,75
%4,75


Bu da işletme üzerinde negatif bir faiz yükü yaratmıştır. Örneğin, ABC Holdingten alınan ABD doları kredilerin faiz oranı Libor + %1 iken (yaklaşık %5.5) vadeli mevduatın faiz oranı %4.55 – 4.75% seviyesinde seyretmiştir. Bu durumda negatif bir faiz yükü altına girilmiştir.

17.  İşletmenin diğer faaliyetlerinden gelirleri aşağıda kalem kalem belirtilmiştir.


1 Ocak- 31 Aralık 2011
Özkaynaktan pay alma yöntemine göre muhasebeleştirilen iştirak karı
16.179.000
Temettü gelirleri
271.895
Komisyon gelirleri
2.932.398
Sabit kıymet satış karları
7.157.699
Konusu kalmayan karşılıklar
727.782
Kira gelirleri
771.100
Liman hizmet gelirleri
1.393.383
LPG boru geçiş gelirleri
1.402.503
Sigorta ve teşvik gelirleri
86.666
Gemi kira gelirleri
632.267
Araç kamp destek primi
-
Vade farkı
-
Alınan ceza ve tazminatlar
673.520
Diğer gelir ve karlar
3.766.039
Toplam
35.994.252


İşletmenin diğer faaliyetlerinden giderleri de aşağıda belirtilmiştir.


1 Ocak- 31 Aralık 2011
Komisyon giderleri
(172.746)
Karşılık giderleri
 (221.682)
Gemi hizmetleri gideri
-
Servis hizmetleri
(336.224)
İcra ve hasar giderleri
(1.469.765)
Yatırım destek
-
Kira giderleri
(129.436)
Diğer gider ve zararlar
(417.712)
Toplam
(2.747.565)


18.  İşletmenin bilanço, gelir tablosu ve dipnotları dikkate alınarak yapılan yorumlar aşağıda belirtilmiştir:
·         İşletmenin en temel olarak karlılığına bakıldığında karında geçen seneye göre dikkat çekici bir artış meydana geldiği görülmüştür. Bu artışın temel sebebi, satış gelirlerinin artışı oranında maliyetlerin artmamasından kaynaklanmaktadır. Bunda işletmenin muhtemelen izlediği maliyet politikalarının etkisi olmuştur. Her ne kadar finansman giderlerinde ciddi bir artış görülse de maliyetlerdeki sınırlı artış bunu gölgelemiştir.

GELİR TABLOSU (TL)
31.12.2011
31.12.2010
Artış
ESAS FAALİYET GELİRLERİSatış Gelirleri (net)
2.594.312.106
2.262.816.378
15%
Satışların Maliyeti (-)
(2.207.442.574)
(1.998.275.642)
10%
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler / faiz+temettü+kira (net)
-
-

BRÜT ESAS FAALİYET KARI
386.869.532
264.540.736
46%
Faaliyet Giderleri (-)
(210.107.431)
(176.370.049)
19%
NET ESAS FAALİYET KARI
176.762.101
88.170.687
100%
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
35.994.252
10.555.028
241%
Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)
(2.747.565)
(2.600.007)
6%
Finansman Gelirleri / (Giderleri)
(81.777.624)
10.167.050
-904%
FAALİYET ZARARI (-) /KARI
128.231.164
106.292.758
21%
Net Parasal Pozisyon Karı/Zararı
-
-

ANA ORTAKLIK DIŞI KAR / (ZARAR)
(6.235.131)
(3.409.084)
83%
VERGİ ÖNCESİ ZARAR (-) / KAR
121.996.033
102.883.674
19%
Vergiler
(13.432.551)
(22.048.641)
-39%
DEVAM EDEN FAALİYETLERDEN DÖNEM ZARARI (-) / KARI
108.563.482
80.835.033
34%
DURDURULAN FAALİYETLERDEN DÖNEM ZARARI (-) / KARI
248.506.329
9.462.683
2526%
NET DÖNEM ZARARI (-) / KARI
357.069.811
90.297.716
295%


İşletmenin dönen varlıkların kısa vadeli yükümlülüklere bölünmesi ile elde edilen cari oranı 2.14, dönen varklılardan stokların ve diğer dönen varlıkların çıkartılması suretiyle bulunan değerin kısa vadeli yükümlülüklere bölünmesi ile bulunan orana asit test oranı ise 1.88 çıkmaktadır. Buna göre, işletmede atıl fonlar bulunduğu bu değerlerin beklenenin üzerinde (sırasıyla 1.5-2 ve 1-1.5) çıkmasından anlaşılmaktadır.

·         İşletmenin dönen varlıklarında %61 e yakın bir artış meydana gelmiştir. Bunun temel sebebi hazır değerlerin ciddi şekilde yükselmesidir. Ayrıca işletmenin ticari alacaklarındaki düşüş işletmenin muhtemelen müşterilerinden nakit tahsilatları arttırdığını ifade edebilir. Bunu dışında stoklardaki azalış da etkin bir stok politikası izlediğini bu sebeple maliyetlerini düşürdüğünü işaret etmektedir. Bu aynı zamanda SMM deki artışın sınırlı kalması ile de teyit edilebilir.

BİLANÇO (TL)
31.12.2011
31.12.2010
Artış
VARLIKLARCari / Dönen Varlıklar
985.815.122
611.431.924
61%
   Hazır Değerler
655.568.882
75.404.766
769%
   Menkul Kıymetler (net)
8.193.269
11.635.515
-30%
   Ticari Alacaklar (net)
185.037.885
335.213.844
-45%
   Finansal Kiralama Alacakları (net)
-
-

   İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)
11.323.059
31.524.740
-64%
   Diğer Alacaklar (net)
3.606.693
4.025.600
-10%
   Canlı Varlıklar (net)
-
-

   Stoklar (net)
114.005.341
131.334.919
-13%
   Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar (net)
-
-

   Ertelenen Vergi Varlıkları
-
-

   Diğer Cari/Dönen Varlıklar
8.079.993
22.292.540
-64%
Cari Olmayan / Duran Varlıklar
1.420.322.988
980.080.489
45%
   Ticari Alacaklar (net)
1.587.543
3.892.685
-59%
   Finansal Kiralama Alacakları (net)
-
-

   İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)
-
-

   Diğer Alacaklar (net)
-
56.811

   Finansal Varlıklar (net)
873.163.038
163.452.904
434%
   Pozitif/Negatif Şerefiye (net)
-
145.583.977

   Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net)
-
-

   Maddi Varlıklar (net)
534.691.298
618.724.926
-14%
   Maddi Olmayan Varlıklar (net)
6.349.060
22.739.832
-72%
   Ertelenen Vergi Varlıkları
-
-

   Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar
4.532.049
25.629.354
-82%
TOPLAM VARLIKLAR
2.406.138.110
1.591.512.413
51%


İşletmenin stok devir hızı, alacak devir hızı ve borç ödeme süresine bakıldığında:

SDH = SMM / (ortalama stok)
ADH = Net satışlar x kredili satış % si / (ortalama ticari alacak miktarı)
BDH = SMM /(ortalama ticari borç)

Olduğu bilindiğine göre
SDH= 2.207.442.574 / (114.005.341 + 131.334.919) = 18
Buna göre, 360 / 18 = 20 gün ortalama stok bekleme süresi (SBS) olarak karşımıza çıkar.
ADH= 2.594.312.106 x 80%  / (185.037.885  + 335.213.844) = 8
Buna göre, kredili satış miktarı toplam satışların %80 i olarak kabul edilirse 360 / 8 = 45 gün alacak tahsil süresi (ATS) olarak karşımıza çıkar.
BDH= 2.207.442.574 / (98.144.977 + 73.100.818) = 26
Buna göre, 360 / 26 = 14 gün ortalama borç ödeme süresi (BÖS) olarak karşımıza çıkar.

Bu durumda ATS + SBS – BÖS = 20 + 45 – 14 = 51 gün (20 + 45 = 65 gün içerisinde) işletme nakit açığı yaşamaktadır. Fakat bu durum işletmenin yeterinden fazla nakit varlığı olduğu için rahatlıkla finanse edilebilecektir.

·         İşletme ayrıca uzun vadeli finansal varlıklara yatırım yapmıştır. Bu yatırım da devamlı sermaye diye nitelenen uzun vadeli yükümlülükler ve özkaynaklar ile finanse edilmiştir. Bu değerlerde aşağıda görülen artış bunu işaret etmektedir.

YÜKÜMLÜLÜKLER
31.12.2011
31.12.2010
Artış
Kısa Vadeli Yükümlülükler
460.618.390
443.927.926
4%
   Finansal Boçlar (net)
5.689.337
137.127.851
-96%
   Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net)
220.004.415
9.017.392
2340%
   Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net)
165.697
203.444
-19%
   Diğer Finansal Yükümlülükler (net)
-
-

   Ticari Borçlar (net)
98.144.977
73.100.818
34%
   İlişkili Taraflara Borçlar (net)
22.145.971
144.405.380
-85%
   Alınan Avanslar
1.766.322
1.580.812
12%
   Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri (net)
-
-

   Borç Karşılıkları
43.837.851
21.464.548
104%
   Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
-
-

   Diğer Yükümlülükler (net)
68.863.820
57.027.681
21%
Uzun Vadeli Yükümlülükler
607.042.159
193.099.178
214%
   Finansal Borçlar (net)
514.628.082
75.565.710
581%
   Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net)
367.525
579.884
-37%
   Diğer Finansal Yükümlülükler (net)
-
-

   Ticari Borçlar (net)
36.316.955
30.248.337
20%
   İlişkili Taraflara Borçlar (net)
-
-

   Alınan Avanslar
-
-

   Borç Karşılıkları
11.553.999
10.637.346
9%
   Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
43.818.731
74.239.598
-41%
   Diğer Yükümlülükler (net)
356.867
1.828.303
-80%
ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR
32.692.029
28.242.590
16%
ÖZSERMAYE
1.305.785.532
926.242.719
41%
Sermaye
238.757.446
217.052.223
10%
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi
(7.920.000)
-

Sermaye Yedekleri
301.181.245
269.809.191
12%
    Hisse Senedi İhraç Primleri
-
-

    Hisse Senedi İptal Karları
-
-

    Yeniden Değerleme Fonu
-
-

    Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu
110.721.164
76.987.427
44%
    Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları
190.460.081
192.821.764
-1%
Kar Yedekleri
220.122.182
168.488.773
31%
    Yasal Yedekler
26.659.302
22.972.788
16%
    Statü Yedekleri
-
-

    Olağanüstü Yedekler
192.529.678
147.080.400
31%
    Özel Yedekler
1.490.261
2.205.061
-32%
    Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazançları
-
-

    Yabancı Para Çevrim Farkları
(557.059)
(3.769.476)
-85%
Net Dönem Zararı (-) / Karı
357.069.811
90.297.716
295%
Geçmiş Yıllar Karları
196.574.848
180.594.816
9%
TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER
2.406.138.110
1.591.512.413
51%


Genel olarak yukarıda verilen bilgiler değerlendirildiğinde işletmeye yatırım yapmanın gelecekteki yıllar için olumlu olduğu görülmektedir. Fakat her ne kadar işletme yüksek likideteye sahip olsa da bunları mümkün olduğunca çabuk yatırıma ve ticari faaliyete sunmalıdır.